EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI,

jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, oraz

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

PRAWO W BIZNESIE

Metodologia

Empiryczne /tj. ad casum/ podejście do realizowanych zagadnień w oparciu o sprawy sądowe której pojawiły się na wokandach i zostały zakończone prawomocnymi orzeczeniami włącznie ze skargami kasacyjnymi

Koordynator naukowy kierunku:

adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Język podstawowy: polski

CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

TRYB STUDIÓW: niestacjonarne w siedzibie Wydziału lub niestacjonarne przez internet

PROGRAM STUDIÓW


MODUŁ I 


1.Ramy i zasady prawne działalności gospodarczej
2. pojęcie działalności gospodarczej
3. pojęcie przedsiębiorcy
4. ochrona konkurencji w prawie polskim
5. ewidencja działalności gospodarczej, procedury rejestracyjne
6. system koncesjonowania i regulowania działalności gospodarczej
7. system kontroli działalności gospodarczej
8. Pomoc dla mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
9. wybór optymalnej formuły działalności gospodarczej kryteria wartościujące
10. zasady prawne rzetelnej i racjonalnej działalności gospodarczej w biznesie
a) zasada rzetelności informacyjnej i sprawozdawczo-dowodowej
b) zasada racjonalności decyzji w biznesie –reguła użyteczności marginalnej
11. Działalność gospodarcza w spółkach prawa handlowego optymalizacja decyzji korporacyjnych
12. działalność gospodarcza prowadzona w ramach jednoosobowych przedsiębiorstwach – optymalizacja decyzji prawno-ekonomiczno-finansowych. szanse i zagrożenia
13. zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwach
a) wybór optymalnej opcji restrukturyzacyjnej
b) wybór opcji likwidacji upadłościowej/likwidacja kwalifikowana
c) likwidacja podstawowa
14. odpowiedzialność prawna członków zarządu, wspólników spółek prawa handlowego /karna cywilnoprawna, stygmatyzacja
15. odpowiedzialność prawna jednoosobowych przedsiębiorców /karna cywilna stygmatyzacja

MODUŁ II

Pozyskiwanie zamówień publicznych.

MODUŁ III

Pakiet ustaw chroniących konkurencje i konsumentów

MODUŁ IV

Podatki Cła i inne należności publiczno-prawne

MODUŁ V

Zarządzanie konfliktami i sporami w stadiach przedsądowych jak i sądowych
a) Wybór optymalnej metody rozwiązywania sporów /koncyliacyjne, adiudykacyjne /
b) Due dilligens przed procesowy/przesłanki ekonomiczne, prawne, psychologiczne

MODUŁ VI

Prowadzenie transgranicznej działalności gospodarczej. instytucjonalna między wspólnotowa wymiana handlowa.
1. Działalność eksportowa
2 .Import towarów i usług
3. Zakładanie oddziałów i przedstawicielstw za granicą
4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców w Austrii Belgii, w Wielkiej Brytanii, we Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Rosji, Szwecji, na Ukrainie, we Włoszech
5. prowadzenie transgranicznych sporów sądowych

MODUŁ VII

Zasady ochrony praw pracodawców
Granice i zasady ochrony praw pracowników

MODUŁ VIII

Ochrona kapitału intelektualnego w firmie
Innowacyjność w przedsiębiorstwie

MODUŁ IX

Zasady i źródła pozyskiwania kapitału finansowego przez przedsiębiorstwa

MODUŁ X

Aspekty prawne zarządzania nowymi technologiami

CZESNE

ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU PRAWA W WARSZAWIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata roczna 5.800 PLN
Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
Rata miesięczna 600 PLN (x10)

ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata roczna 5.600 PLN
Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
Rata miesięczna 580 PLN (x10)

REKRUTACJA

Kontakt

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
e-mail: szkolenia@ewspa.edu.pl
tel: +48 732 968 818

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu).
2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Imię i nazwisko:

*WPISZ WYDZIAŁ:

*FORMA STUDIÓW: niestacjonarne, niestacjonarne (przez internet):

*KIERUNEK :

Czy będziesz korzystał(a) z dofinansowania lub pożyczki?

*Wpisz swój adres e.mail (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)