Oferta - Wydział Prawa w Warszawie


STUDIA STACJONARNE


INDYWIDUALNA OPIEKA MERYTORYCZNA NAD KAŻDYM STUDENTEM SPRAWOWANA PRZEZ SĘDZIÓW, ADWOKATÓW, PROKURATORÓW, RADCÓW PRAWNYCH , NOTARIUSZY

Praktyka czyni mistrza. Poznawaj z nami tajniki sukcesu zawodowego!

W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.


JEDYNA UCZELNIA W POLSCE ZAŁOŻONA PRZEZ ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH

29  SPECJALNOŚCI DO WYBORU


 • Wykłady prowadzone przez wybitną kadrę z INP Polskiej Akademii Nauk oraz praktyków prawa z Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa.
 • Każdy z studentów już od I semestru otrzymuje swojego indywidualnego opiekuna zawodowego (adwokat, radca prawny)
 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów prokuratorów i radców prawnych.
 • Możliwość korzystania z zbiorów bibliotecznych EWSPA i INP PAN .
 • Udział w wszystkich spotkaniach organizowanych przez założyciela Uczelni i Patrona kierunku Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa.
 • udział w projektach organizowanych przez „CENTRUM NAUKOWE INP PAN i EWSPA”
 • Ponad 60% absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikacje wieńczy ten osobisty projekt sukcesem.
 • Poznaj i odwiedź polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 17 krajach Europy.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W toku 10 semestralnych studiów  nasi studenci realizują pełny, akademicki program studiów prawniczych, uwieńczony egzaminem magisterskim oraz dyplomem magistra na kierunku Prawo, który otwiera im drogę do podjęcia wszelkiego typu aplikacji prawniczych: sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej itp. Studia na kierunku Prawo dają również możliwości podjęcia pracy w sektorze prywatnego biznesu, w korporacjach międzynarodowych oraz pozarządowych organizacjach i instytucjach publicznych. Program studiów został sformułowany w sposób, który traktuje „prawo” jako zjawisko interdyscyplinarne. Program składa się z modułów przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, które stanowią podstawę do wyboru specjalności. EWSPA oferuje rozszerzony program w zakresie takich dyscyplin, jak: prawo Unii europejskiej, czy prawo międzynarodowe, ponieważ naszą główną aspiracją jest przygotowanie absolwentów również do pracy w instytucjach unijnych i międzynarodowych. Kładziemy również duży nacisk na edukację w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach europejskich.

 

Program-studiów-prawo-niestacjonarne

PRZYKŁADOWE MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE:

 •  Prawo sądowe Koordynator: dr Artur Kotowski – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu NajwyższegoSpecjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.Prowadzący:SWSA Izabela Janson – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawiedr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższegodr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnegoprok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowegodr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższegoprofesor Nadzwyczajny EWSPA adw. dr Dariusz Czajka
 • Prawo w biznesie Koordynator:  prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA, Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.Prowadzący:Dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowegodr Małgorzata Urban-Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczegodr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego
 • Prawo finansowe Koordynator:  dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa bankowegoSpecjalności w tym module przedstawiają specjalistyczną wiedzę z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości. Przygotowują do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych i obsługi podmiotów gospodarczych.Prowadzący:dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – odpowiada w specjalności za przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Koordynator: dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnejSpecjalności w tym module obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i rstrukturyzacyjnego oraz handlowego. Prowadzona jest przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu; wieloletniego i doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym, handlowym i procedurze cywilnej.Prowadzący: dr Dariusz Czajkasędzia Sądu Okręgowego Leszek Ciulkin – specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłościSpecjalności  przygotowują do pełnienia funkcji doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków mas upadłościowych.
 •  Prawo europejskie i międzynarodowe Koordynator: prof. dr hab. Władysław Czapliński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA,  światowej sławy specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do pracy w instytucjach międzynarodowych i europejskich. Prowadzone są przez zespół wybitnych specjalistów prawa europejskiego i międzynarodowego między innymi z Polskiej Akademii Nauk.Prowadzący:dr hab. Przemysław Saganek -  Profesor nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowegodr Marta Kolendowska Matejczuk – adiunkt EWSPA, dyrektor w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, specjalista z prawa europejskiego.Specjalności przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. prawa wspólnotowego i międzynarodowego.
 •   Prawo ustrojowe i publiczne Koordynator: prof. dr hab. Roman  Wieruszewski  - profesor EWSPA, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczącySpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w obszarze administracji publicznej i sektorze wymiaru sprawiedliwości (administracja sądowa).Prowadzący:dr Michał Kowalski – adiunkt EWSPA, specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnymdr Tomasz Bojar – Fijałkowski, specjalista prawa administracyjnegoSWSA Izabela Janson – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w WarszawieSpecjalności przygotowują do pełnienia ważnych funkcji w instytucjach chroniących prawa człowieka i obywatela , pisania skarg do Trybunałów międzynarodowych.
 •  Bezpieczeństwo wewnętrzne Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, wybitny politolog oraz socjolog, były minister Edukacji NarodowejSpecjalności w tym module przygotowują do pracy w organach policji i innych służbach publicznych oraz sektorze gospodarczym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego firmy.Prowadzący: dr Sławomir Wiatr – politolog, prawnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • SPECJALNOŚCI NA ZAMÓWIENIE W ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo Uczelnia może realizować moduły specjalnościowe na zlecenie jednostek zewnętrznych tj. np.: podmiotów gospodarczych. Ukończenie danej ścieżki specjalnościowej zostanie zwieńczone uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych firmowanego przez  Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.

STUDIA NIESTACJONARNE


INDYWIDUALNA OPIEKA MERYTORYCZNA NAD KAŻDYM STUDENTEM SPRAWOWANA PRZEZ SĘDZIÓW, ADWOKATÓW, PROKURATORÓW, RADCÓW PRAWNYCH , NOTARIUSZY

Praktyka czyni mistrza. Poznawaj z nami tajniki sukcesu zawodowego!

W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.


29  SPECJALNOŚCI DO WYBORU

NIE TRAĆ CZASU ! WEŹ UDZIAŁ W DYNAMICZNYM PROCESIE KSZTAŁCENIA BEZ PRZERW WAKACYJNYCH. POZWOLI CI TO UKOŃCZYĆ WYMARZONE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W 3,5 ROKU !!!


 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów prokuratorów i radców prawnych.
 • Zrealizuj swoje aspiracje intelektualne i zawodowe w elitarnej rodzinie EWSPA .
 • Przygotowujemy do egzaminów wstępnych na aplikacje.
 • Weź udział w panelu dyskusyjnym LAW CLUB CENTER Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa
 • Ponad 60% absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikacje wieńczy ten osobisty projekt sukcesem.
 • Egzaminy możesz zdawać w Warszawie lub Londynie a w nie długim czasie również w Brukseli.
 • Poznaj i odwiedź polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 14 krajach Europy.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W toku 10 semestralnych studiów (3, 5 roku) nasi studenci realizują pełny, akademicki program studiów prawniczych, uwieńczony egzaminem magisterskim oraz dyplomem magistra na kierunku Prawo, który otwiera im drogę do podjęcia wszelkiego typu aplikacji prawniczych: sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej itp. Studia na kierunku Prawo dają również możliwości podjęcia pracy w sektorze prywatnego biznesu, w korporacjach międzynarodowych oraz pozarządowych organizacjach i instytucjach publicznych. Program studiów został sformułowany w sposób, który traktuje „prawo” jako zjawisko interdyscyplinarne. Program składa się z modułów przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, które stanowią podstawę do wyboru specjalności. EWSPA oferuje rozszerzony program w zakresie takich dyscyplin, jak: prawo Unii europejskiej, czy prawo międzynarodowe, ponieważ naszą główną aspiracją jest przygotowanie absolwentów również do pracy w instytucjach unijnych i międzynarodowych. Kładziemy również duży nacisk na edukację w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach europejskich.

 

Program-studiów-prawo-niestacjonarne

PRZYKŁADOWE MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE:

 •  Prawo sądowe Koordynator: dr Artur Kotowski – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu NajwyższegoSpecjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.Prowadzący:SWSA Izabela Janson – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawiedr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższegodr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnegoprok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowegodr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższegoprofesor Nadzwyczajny EWSPA adw. dr Dariusz Czajka
 • Prawo w biznesie Koordynator:  prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA, Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.Prowadzący:Dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowegodr Małgorzata Urban-Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczegodr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego
 • Prawo finansowe Koordynator:  dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa bankowegoSpecjalności w tym module przedstawiają specjalistyczną wiedzę z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości. Przygotowują do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych i obsługi podmiotów gospodarczych.Prowadzący:dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – odpowiada w specjalności za przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Koordynator: dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnej. Specjalności w tym module obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i rstrukturyzacyjnego oraz handlowego. Prowadzona jest przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu; wieloletniego i doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym, handlowym i procedurze cywilnej.Prowadzący: dr Dariusz Czajkasędzia Sądu Okręgowego Leszek Ciulkin – specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłościSpecjalności  przygotowują do pełnienia funkcji doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków mas upadłościowych.
 • Prawo europejskie i międzynarodowe Koordynator: prof. dr hab. Władysław Czapliński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA,  światowej sławy specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do pracy w instytucjach międzynarodowych i europejskich. Prowadzone są przez zespół wybitnych specjalistów prawa europejskiego i międzynarodowego między innymi z Polskiej Akademii Nauk.Prowadzący:dr hab. Przemysław Saganek -  Profesor nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowegodr Marta Kolendowska Matejczuk – adiunkt EWSPA, dyrektor w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, specjalista z prawa europejskiego.Specjalności przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. prawa wspólnotowego i międzynarodowego.
 • Prawo ustrojowe i publiczne Koordynator: prof. dr hab. Roman  Wieruszewski  - profesor EWSPA, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczącySpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w obszarze administracji publicznej i sektorze wymiaru sprawiedliwości (administracja sądowa).Prowadzący:dr Michał Kowalski – adiunkt EWSPA, specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnymdr Tomasz Bojar – Fijałkowski, specjalista prawa administracyjnegoSWSA Izabela Janson – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w WarszawieSpecjalności przygotowują do pełnienia ważnych funkcji w instytucjach chroniących prawa człowieka i obywatela , pisania skarg do Trybunałów międzynarodowych.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, wybitny politolog oraz socjolog, były minister Edukacji NarodowejSpecjalności w tym module przygotowują do pracy w organach policji i innych służbach publicznych oraz sektorze gospodarczym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego firmy.Prowadzący: dr Sławomir Wiatr – politolog, prawnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • SPECJALNOŚCI NA ZAMÓWIENIEW ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo Uczelnia może realizować moduły specjalnościowe na zlecenie jednostek zewnętrznych tj. np.: podmiotów gospodarczych. Ukończenie danej ścieżki specjalnościowej zostanie zwieńczone uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych firmowanego przez  Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.

INDYWIDUALNE EUROPEJSKIE STUDIA PRAWNICZE


INDYWIDUALNA OPIEKA MERYTORYCZNA NAD KAŻDYM STUDENTEM SPRAWOWANA PRZEZ SĘDZIÓW, ADWOKATÓW, PROKURATORÓW, RADCÓW PRAWNYCH , NOTARIUSZY

Praktyka czyni mistrza. Poznawaj z nami tajniki sukcesu zawodowego!

W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.


29 SPECJALNOŚCI DO WYBORU

NIE TRAĆ CZASU ! WEŹ UDZIAŁ W DYNAMICZNYM PROCESIE KSZTAŁCENIA BEZ PRZERW WAKACYJNYCH. POZWOLI CI TO UKOŃCZYĆ WYMARZONE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W 3,5 ROKU !!!


Nowy projekt Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest unikany pod względem metodologii kształcenia na skale europejską.
W ramach projektu przewidujemy:
 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów prokuratorów i radców prawnych.
 • Zrealizuj swoje aspiracje intelektualne i zawodowe w elitarnej rodzinie EWSPA .
 • Przygotowujemy do egzaminów wstępnych na aplikacje.
 • Weź udział w panelu dyskusyjnym LAW CLUB CENTER Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa
 • Ponad 60% absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikacje wieńczy ten osobisty projekt sukcesem.
 • Egzaminy możesz zdawać w Warszawie lub Londynie a w nie długim czasie również w Brukseli.
 • Poznaj i odwiedź polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 14 krajach Europy.

W toku 10 semestralnych studiów (3, 5 roku) nasi studenci realizują pełny, akademicki program studiów prawniczych, uwieńczony egzaminem magisterskim oraz dyplomem magistra na kierunku Prawo, który otwiera im drogę do podjęcia wszelkiego typu aplikacji prawniczych: sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej itp. Studia na kierunku Prawo dają również możliwości podjęcia pracy w sektorze prywatnego biznesu, w korporacjach międzynarodowych oraz pozarządowych organizacjach i instytucjach publicznych. Program studiów został sformułowany w sposób, który traktuje „prawo” jako zjawisko interdyscyplinarne. Program składa się z modułów przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, które stanowią podstawę do wyboru specjalności. EWSPA oferuje rozszerzony program w zakresie takich dyscyplin, jak: prawo Unii europejskiej, czy prawo międzynarodowe, ponieważ naszą główną aspiracją jest przygotowanie absolwentów również do pracy w instytucjach unijnych i międzynarodowych. Kładziemy również duży nacisk na edukację w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach europejskich.

Koszt studiów wynosi:
I-X semestr 2700 zł płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 700 zł

PRZYKŁADOWE MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE:

 •  Prawo sądowe Koordynator: dr Artur Kotowski – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu NajwyższegoSpecjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.Prowadzący:SWSA Izabela Janson – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawiedr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższegodr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnegoprok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowegodr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższegoprofesor Nadzwyczajny EWSPA adw. dr Dariusz Czajka
 • Prawo w biznesie Koordynator:  prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA, Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.Prowadzący:Dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowegodr Małgorzata Urban-Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczegodr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego
 • Prawo finansowe Koordynator:  dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa bankowegoSpecjalności w tym module przedstawiają specjalistyczną wiedzę z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości. Przygotowują do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych i obsługi podmiotów gospodarczych.Prowadzący:dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – odpowiada w specjalności za przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Koordynator: dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnejSpecjalności w tym module obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i rstrukturyzacyjnego oraz handlowego. Prowadzona jest przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu; wieloletniego i doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym, handlowym i procedurze cywilnej.Prowadzący: dr Dariusz Czajkasędzia Sądu Okręgowego Leszek Ciulkin – specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłościSpecjalności  przygotowują do pełnienia funkcji doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków mas upadłościowych.
 •  Prawo europejskie i międzynarodowe Koordynator: prof. dr hab. Władysław Czapliński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA,  światowej sławy specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do pracy w instytucjach międzynarodowych i europejskich. Prowadzone są przez zespół wybitnych specjalistów prawa europejskiego i międzynarodowego między innymi z Polskiej Akademii Nauk.Prowadzący:dr hab. Przemysław Saganek -  Profesor nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowegodr Marta Kolendowska Matejczuk – adiunkt EWSPA, dyrektor w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, specjalista z prawa europejskiego.Specjalności przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. prawa wspólnotowego i międzynarodowego.
 •  Prawo ustrojowe i publiczne Koordynator: prof. dr hab. Roman  Wieruszewski  - profesor EWSPA, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczącySpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w obszarze administracji publicznej i sektorze wymiaru sprawiedliwości (administracja sądowa).Prowadzący:dr Michał Kowalski – adiunkt EWSPA, specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnymdr Tomasz Bojar – Fijałkowski, specjalista prawa administracyjnegoSWSA Izabela Janson – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w WarszawieSpecjalności przygotowują do pełnienia ważnych funkcji w instytucjach chroniących prawa człowieka i obywatela , pisania skarg do Trybunałów międzynarodowych.
 •  Bezpieczeństwo wewnętrzne Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, wybitny politolog oraz socjolog, były minister Edukacji NarodowejSpecjalności w tym module przygotowują do pracy w organach policji i innych służbach publicznych oraz sektorze gospodarczym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego firmy.Prowadzący: dr Sławomir Wiatr – politolog, prawnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • SPECJALNOŚCI NA ZAMÓWIENIEW ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo Uczelnia może realizować moduły specjalnościowe na zlecenie jednostek zewnętrznych tj. np.: podmiotów gospodarczych. Ukończenie danej ścieżki specjalnościowej zostanie zwieńczone uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych firmowanego przez  Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.

STUDIA NIESTACJONARNE (PRZEZ INTERNET)


INDYWIDUALNA OPIEKA MERYTORYCZNA NAD KAŻDYM STUDENTEM SPRAWOWANA PRZEZ SĘDZIÓW, ADWOKATÓW, PROKURATORÓW, RADCÓW PRAWNYCH , NOTARIUSZY

Praktyka czyni mistrza. Poznawaj z nami tajniki sukcesu zawodowego!

W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.


29  SPECJALNOŚCI DO WYBORU

NIE TRAĆ CZASU ! WEŹ UDZIAŁ W DYNAMICZNYM PROCESIE KSZTAŁCENIA BEZ PRZERW WAKACYJNYCH. POZWOLI CI TO UKOŃCZYĆ WYMARZONE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W 3,5 ROKU !!!


STUDIUJ WE WŁASNYM RYTMIE I MIEJSCU W KTÓRYM WŁAŚNIE PRZEBYWASZ !

Współczesny świat znamionuje jedna fundamentalna cecha – globalizm. Ponad 2 miliony Polaków podąża za lepszym jutrem, szukając swej arkadii w różnych częściach globu. Motywacje finansowe nie mogą jednak zdominować potrzeby kształcenia, będącej fundamentem lepszego jutra. Niepodważalnym faktem jest prawo mówiące, że wzrost naszej atrakcyjności zawodowej rośnie wprost proporcjonalnie do zdobytego wykształcenia. Coraz mniej jest czasu i możliwości logistycznych studiowania w tradycyjnych stacjonarnych formach metodologicznych. Najszybciej współcześnie rozwijającym się nurtem kształcenia jest studiowanie z wykorzystaniem technik na odległość połączonych z metodami tradycyjnymi. Efekty przyjęcia tej metodologii nauczania z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb każdego studenta, jego rytmu intelektualnego i potencjału czasowego rozwijanego pod czujnym okiem tutorów, pozwala osiągnąć nieoczekiwane wcześniej efekty

Wykorzystaj najnowsze techniki kształcenia na odległość! NOWOŚĆ ! Pobierz aplikację oglądaj wykłady i bądź w kontakcie z wykładowcą w komputerze, telewizorze, smartfonie, smartfonie z projektorem, tablecie. 40 % programu studiów jest realizowane w siedzibie Uczelni lub Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie w formie tradycyjnej. Skorzystaj tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów, prokuratorów, i radców prawnych.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W toku 10 semestralnych studiów (3, 5 roku) nasi studenci realizują pełny, akademicki program studiów prawniczych, uwieńczony egzaminem magisterskim oraz dyplomem magistra na kierunku Prawo, który otwiera im drogę do podjęcia wszelkiego typu aplikacji prawniczych: sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej itp. Studia na kierunku Prawo dają również możliwości podjęcia pracy w sektorze prywatnego biznesu, w korporacjach międzynarodowych oraz pozarządowych organizacjach i instytucjach publicznych. Program studiów został sformułowany w sposób, który traktuje „prawo” jako zjawisko interdyscyplinarne. Program składa się z modułów przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, które stanowią podstawę do wyboru specjalności. EWSPA oferuje rozszerzony program w zakresie takich dyscyplin, jak: prawo Unii europejskiej, czy prawo międzynarodowe, ponieważ naszą główną aspiracją jest przygotowanie absolwentów również do pracy w instytucjach unijnych i międzynarodowych. Kładziemy również duży nacisk na edukację w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach europejskich.

UWAGA!

Student realizujący program studiów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (distance learning) studiują w trybie niestacjonarnym. Wyłącznie taka informacja jest w dokumentach studenta oraz na dyplomie ukończenia studiów! Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod kształcenia na odległość są tylko jedną z form przekazywania treści dydaktycznych.

ZOBACZ FRAGMENT WYKŁADU

PRZYKŁADOWE MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE:

 •  Prawo sądowe Koordynator: dr Artur Kotowski – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu NajwyższegoSpecjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.Prowadzący:SWSA Izabela Janson – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawiedr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższegodr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnegoprok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowegodr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższegoprofesor Nadzwyczajny EWSPA adw. dr Dariusz Czajka
 • Prawo w biznesie Koordynator:  prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA, Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.Prowadzący:Dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowegodr Małgorzata Urban-Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczegodr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego
 • Prawo finansowe Koordynator:  dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa bankowegoSpecjalności w tym module przedstawiają specjalistyczną wiedzę z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości. Przygotowują do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych i obsługi podmiotów gospodarczych.Prowadzący:dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – odpowiada w specjalności za przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Koordynator: dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnejSpecjalności w tym module obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i rstrukturyzacyjnego oraz handlowego. Prowadzona jest przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu; wieloletniego i doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym, handlowym i procedurze cywilnej.Prowadzący: dr Dariusz Czajkasędzia Sądu Okręgowego Leszek Ciulkin – specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłościSpecjalności  przygotowują do pełnienia funkcji doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków mas upadłościowych.
 •  Prawo europejskie i międzynarodowe Koordynator: prof. dr hab. Władysław Czapliński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA,  światowej sławy specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do pracy w instytucjach międzynarodowych i europejskich. Prowadzone są przez zespół wybitnych specjalistów prawa europejskiego i międzynarodowego między innymi z Polskiej Akademii Nauk.Prowadzący:dr hab. Przemysław Saganek -  Profesor nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowegodr Marta Kolendowska Matejczuk – adiunkt EWSPA, dyrektor w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, specjalista z prawa europejskiego.Specjalności przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. prawa wspólnotowego i międzynarodowego.
 •   Prawo ustrojowe i publiczne Koordynator: prof. dr hab. Roman  Wieruszewski  - profesor EWSPA, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczącySpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w obszarze administracji publicznej i sektorze wymiaru sprawiedliwości (administracja sądowa).Prowadzący:dr Michał Kowalski – adiunkt EWSPA, specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnymdr Tomasz Bojar – Fijałkowski, specjalista prawa administracyjnegoSWSA Izabela Janson – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w WarszawieSpecjalności przygotowują do pełnienia ważnych funkcji w instytucjach chroniących prawa człowieka i obywatela , pisania skarg do Trybunałów międzynarodowych.
 •  Bezpieczeństwo wewnętrzne Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, wybitny politolog oraz socjolog, były minister Edukacji NarodowejSpecjalności w tym module przygotowują do pracy w organach policji i innych służbach publicznych oraz sektorze gospodarczym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego firmy.Prowadzący: dr Sławomir Wiatr – politolog, prawnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • SPECJALNOŚCI NA ZAMÓWIENIEW ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo Uczelnia może realizować moduły specjalnościowe na zlecenie jednostek zewnętrznych tj. np.: podmiotów gospodarczych. Ukończenie danej ścieżki specjalnościowej zostanie zwieńczone uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych firmowanego przez  Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.

STUDENCI I ABSOLWENCI INNYCH KIERUNKÓW


INDYWIDUALNA OPIEKA MERYTORYCZNA NAD KAŻDYM STUDENTEM SPRAWOWANA PRZEZ SĘDZIÓW, ADWOKATÓW, PROKURATORÓW, RADCÓW PRAWNYCH , NOTARIUSZY

Praktyka czyni mistrza. Poznawaj z nami tajniki sukcesu zawodowego!

W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.

W PRZYPADKU WYBORU SPECJALNOŚCI ABSOLWENT OTRZYMUJE DODATKOWO POZA DYPLOMEM, SUPLEMENTEM DO DYPLOMU POŚWIADCZAJĄCYM UKOŃCZONĄ SPECJALNOŚĆ RÓWNIEŻ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZONYM SZKOLENIU Z DANEJ DZIEDZINY WYSTAWIONYM PRZEZ ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH ODDZIAŁ W WARSZAWIE.

29 SPECJALNOŚCI DO WYBORU

NIE TRAĆ CZASU ! WEŹ UDZIAŁ W DYNAMICZNYM PROCESIE KSZTAŁCENIA BEZ PRZERW WAKACYJNYCH. POZWOLI CI TO UKOŃCZYĆ WYMARZONE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W 3,5 ROKU !!!


 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów prokuratorów i radców prawnych.
 • Zrealizuj swoje aspiracje intelektualne i zawodowe w elitarnej rodzinie EWSPA . W tym zakresie gwarantujemy bezpłatne porady prawne realizowane przez Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji dla studentów i ich rodzin.
 • Przygotowujemy do egzaminów wstępnych na aplikacje.
 • Ponad 60% absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikacje wieńczy ten osobisty projekt sukcesem.
 • Egzaminy możesz zdawać w Warszawie lub Londynie a w nie długim czasie również w Brukseli.
 • Poznaj i odwiedz polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 14 krajach Europy.
 • W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.
W przypadku ubiegania się przez Studenta o uznanie przedmiotów z dotychczasowego toku nauki (studiów wyższych także licencjackich na innym kierunku na poczet realizowanych w EWSPA zajęć fakultatywnych na studiach na kierunku PRAWO okres studiów wynosi nawet 6 semestrów tj. 2 lata (Organizacja roku akademickiego w EWSPA 3 semestry w ciągu roku kalendarzowego)Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje, na wniosek studenta kierownik jednostki przyjmującej, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych poza uczelnią macierzystą, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia. (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta)

WYBIERZ WŁAŚCIWĄ DLA SIEBIE ŚCIEŻKĘ KSZTAŁCENIA:


STUDIA NIESTACJONARNE

wykłady w siedzibie Uczelni w Warszawie lub Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie

STUDIA NIESTACJONARNE (wykłady przez internet)

40 % programu dodatkowo realizowane w formie tradycyjnej (student- wykładowca) w siedzibie Uczelni lub Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie.

UWAGA!


Należy również dokonać wpłaty wpisowego (możliwość płatności w systemie DOTPAY)

WPŁAĆ WPISOWE

Studenci studiów dziennych i zaocznych, których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 850,00 PLN na jednego członka rodziny, mogą składać wnioski o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PROCEDURA REKRUTACYJNA


1. Student innej uczelni kierunku PRAWO, studenci lub absolwenci innych kierunków którzy zamierzają przenieść się do EWSPA, składają w Dziale Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl

a) podanie kierowane do Dziekana właściwego wydziału (Warszawa lub Londyn),
b) oryginał lub poświadczony odpis indeksu (na wstępnym etapie może być skan lub kserokopia)
c) kartę przebiegu studiów z podaną liczbą godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz punktacją ECTS.

Dodatkowo należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych, oraz zalogować się w systemie rekrutacyjnym DVI. Dziekan Wydziału na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 1 podejmuje decyzję o przyjęciu na określony semestr studiów, określając termin zaliczenia ewentualnych różnic programowych.
Po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana właściwego Wydziału na podjęcie studiów kandydat, o którym mowa w ust. 1, składa w dziekanacie dokumenty

2. podania o przyjęcie na studia (formularz dostępny na stronie internetowej Uczelni),
3. oryginału odpisu urzędowego lub odpisu poświadczonego notarialnie świadectwa dojrzałości,
4. kserokopię nowego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu)
5. fotografie (37 x 50 mm zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) podpisanych czytelnie imieniem i nazwiskiem,

PRZYKŁADOWE MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE:

 •  Prawo sądowe Koordynator: dr Artur Kotowski – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu NajwyższegoSpecjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.Prowadzący:SWSA Izabela Janson – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawiedr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższegodr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnegoprok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowegodr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższegoprofesor Nadzwyczajny EWSPA adw. dr Dariusz Czajka
 • Prawo w biznesie Koordynator:  prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA, Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.Prowadzący:Dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowegodr Małgorzata Urban-Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczegodr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego
 • Prawo finansowe Koordynator:  dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa bankowegoSpecjalności w tym module przedstawiają specjalistyczną wiedzę z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości. Przygotowują do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych i obsługi podmiotów gospodarczych.Prowadzący:dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – odpowiada w specjalności za przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Koordynator: dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnejSpecjalności w tym module obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i rstrukturyzacyjnego oraz handlowego. Prowadzona jest przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu; wieloletniego i doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym, handlowym i procedurze cywilnej.Prowadzący: dr Dariusz Czajkasędzia Sądu Okręgowego Leszek Ciulkin – specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłościSpecjalności  przygotowują do pełnienia funkcji doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków mas upadłościowych.
 •  Prawo europejskie i międzynarodowe Koordynator: prof. dr hab. Władysław Czapliński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA,  światowej sławy specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do pracy w instytucjach międzynarodowych i europejskich. Prowadzone są przez zespół wybitnych specjalistów prawa europejskiego i międzynarodowego między innymi z Polskiej Akademii Nauk.Prowadzący:dr hab. Przemysław Saganek -  Profesor nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowegodr Marta Kolendowska Matejczuk – adiunkt EWSPA, dyrektor w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, specjalista z prawa europejskiego.Specjalności przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. prawa wspólnotowego i międzynarodowego.
 •   Prawo ustrojowe i publiczne Koordynator: prof. dr hab. Roman  Wieruszewski  - profesor EWSPA, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczącySpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w obszarze administracji publicznej i sektorze wymiaru sprawiedliwości (administracja sądowa).Prowadzący:dr Michał Kowalski – adiunkt EWSPA, specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnymdr Tomasz Bojar – Fijałkowski, specjalista prawa administracyjnegoSWSA Izabela Janson – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w WarszawieSpecjalności przygotowują do pełnienia ważnych funkcji w instytucjach chroniących prawa człowieka i obywatela , pisania skarg do Trybunałów międzynarodowych.
 •  Bezpieczeństwo wewnętrzne Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, wybitny politolog oraz socjolog, były minister Edukacji NarodowejSpecjalności w tym module przygotowują do pracy w organach policji i innych służbach publicznych oraz sektorze gospodarczym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego firmy.Prowadzący: dr Sławomir Wiatr – politolog, prawnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • SPECJALNOŚCI NA ZAMÓWIENIEW ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo Uczelnia może realizować moduły specjalnościowe na zlecenie jednostek zewnętrznych tj. np.: podmiotów gospodarczych. Ukończenie danej ścieżki specjalnościowej zostanie zwieńczone uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych firmowanego przez  Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.

STUDIA Z UZNANIEM DOROBKU ZAWODOWEGO


INDYWIDUALNA OPIEKA MERYTORYCZNA NAD KAŻDYM STUDENTEM SPRAWOWANA PRZEZ SĘDZIÓW, ADWOKATÓW, PROKURATORÓW, RADCÓW PRAWNYCH , NOTARIUSZY

Praktyka czyni mistrza. Poznawaj z nami tajniki sukcesu zawodowego!

W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.


JEDYNA UCZELNIA W POLSCE ZAŁOŻONA PRZEZ ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH

afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk


 • Jedyna Uczelnia założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich 0/Warszawa, afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Wykłady prowadzone przez wybitną kadrę z INP Polskiej Akademii Nauk oraz praktyków prawa z Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa.
 • Każdy z studentów już od I semestru otrzymuje swojego indywidualnego opiekuna zawodowego (adwokat, radca prawny)
 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów prokuratorów i radców prawnych.
 • Możliwość korzystania z zbiorów bibliotecznych EWSPA i INP PAN .
 • Udział w wszystkich spotkaniach organizowanych przez założyciela Uczelni i Patrona kierunku Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa.
 • udział w projektach organizowanych przez „CENTRUM NAUKOWE INP PAN i EWSPA”
 • Ponad 60% absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikacje wieńczy ten osobisty projekt sukcesem.
 • Egzaminy możesz zdawać w Warszawie lub Londynie a w nie długim czasie również w Brukseli.
 • Poznaj i odwiedź polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 14 krajach Europy.

Pracujesz zawodowo, ukończyłeś kursy, szkolenia lub inny kierunek studiów a może po prostu jesteś samoukiem? Uzupełnij swoją wiedzę o kierunek PRAWO

CZY WIESZ ŻE NAWET DO 50 % STUDIÓW można uznać osobie która:
1) posiada świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego lub

2) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich- w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek jednolitych studiów magisterskich czyli PRAWO ?

Po przeprowadzeniu weryfikacji posiadanej przez Ciebie wiedzy w ramach doświadczenia zawodowego, własnego dokształcenia się lub ukończenia kursów, szkoleń czy innego kierunku studiów będziemy mogli zaliczyć Ci nawet do 50 % programu studiów.

W EWSPA jest 3 semestralna organizacja roku akademickiego oznacza to studia jednolite magisterskie na kierunku prawo 10 semestrów trwają 3,5 roku. Ty będziesz mógł uzupełnić swoje wykształcenie nawet w okresie 2 letnim.

TRYB STUDIÓW: niestacjonarny (sobota, niedziela) lub niestacjonarny przez internet

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W toku 10 semestralnych studiów (3, 5 roku) nasi studenci realizują pełny, akademicki program studiów prawniczych, uwieńczony egzaminem magisterskim oraz dyplomem magistra na kierunku Prawo, który otwiera im drogę do podjęcia wszelkiego typu aplikacji prawniczych: sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej itp. Studia na kierunku Prawo dają również możliwości podjęcia pracy w sektorze prywatnego biznesu, w korporacjach międzynarodowych oraz pozarządowych organizacjach i instytucjach publicznych. Program studiów został sformułowany w sposób, który traktuje „prawo” jako zjawisko interdyscyplinarne. Program składa się z modułów przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, które stanowią podstawę do wyboru specjalności. EWSPA oferuje rozszerzony program w zakresie takich dyscyplin, jak: prawo Unii europejskiej, czy prawo międzynarodowe, ponieważ naszą główną aspiracją jest przygotowanie absolwentów również do pracy w instytucjach unijnych i międzynarodowych. Kładziemy również duży nacisk na edukację w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach europejskich.

PRZYKŁADOWE MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE:

 •  Prawo sądowe Koordynator: dr Artur Kotowski – Prodziekan Wydziału Prawa w EWSPA, adiunkt EWSPA, Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu NajwyższegoSpecjalności w tym module obejmują pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Specjalności najpełniej przygotowują studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze.Prowadzący:SWSA Izabela Janson – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawiedr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższegodr Andrzej Ważny – adwokat, specjalista w zakresie prawa karnegoprok. w st. spoczynku Andrzej Kryże – specjalista w zakresie prawa karnego i karno-skarbowegodr Joanna Studzińska – asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższegoprofesor Nadzwyczajny EWSPA adw. dr Dariusz Czajka
 • Prawo w biznesie Koordynator:  prof. dr hab. Andrzej Bierć – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego EWSPA, Profesor Polskie Akademii Nauk, specjalista w zakresie prawa cywilnegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w sektorze usług gospodarczych w firmach i korporacjach /spółkach prawa handlowego/. W jej ramach pogłębiana jest wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, konieczna do prawnej obsługi szeroko pojętego biznesu.Prowadzący:Dr Grzegorz Nita-Jagielski – specjalista w zakresie prawa handlowegodr Małgorzata Urban-Theocharakis – adiunkt EWSPA, specjalista w zakresie prawa gospodarczegodr Piotr Nazaruk – adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego
 • Prawo finansowe Koordynator:  dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa bankowegoSpecjalności w tym module przedstawiają specjalistyczną wiedzę z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości. Przygotowują do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowych i obsługi podmiotów gospodarczych.Prowadzący:dr Eliza Maniewska – Specjalista w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – odpowiada w specjalności za przedmioty z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Koordynator: dr prof. EWSPA adwokat Dariusz Czajka – specjalista prawa upadłościowego i procedury cywilnejSpecjalności w tym module obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i rstrukturyzacyjnego oraz handlowego. Prowadzona jest przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tego zakresu; wieloletniego i doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym, handlowym i procedurze cywilnej.Prowadzący: dr Dariusz Czajkasędzia Sądu Okręgowego Leszek Ciulkin – specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłościSpecjalności  przygotowują do pełnienia funkcji doradców restrukturyzacyjnych oraz syndyków mas upadłościowych.
 •  Prawo europejskie i międzynarodowe Koordynator: prof. dr hab. Władysław Czapliński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego EWSPA,  światowej sławy specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiegoSpecjalności w tym module przygotowują Studenta do pracy w instytucjach międzynarodowych i europejskich. Prowadzone są przez zespół wybitnych specjalistów prawa europejskiego i międzynarodowego między innymi z Polskiej Akademii Nauk.Prowadzący:dr hab. Przemysław Saganek -  Profesor nadzwyczajny EWSPA, Profesor Polskiej Akademii Nauk,  specjalista w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowegodr Marta Kolendowska Matejczuk – adiunkt EWSPA, dyrektor w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, specjalista z prawa europejskiego.Specjalności przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. prawa wspólnotowego i międzynarodowego.
 •   Prawo ustrojowe i publiczne Koordynator: prof. dr hab. Roman  Wieruszewski  - profesor EWSPA, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczącySpecjalności w tym module przygotowują Studenta do podjęcia pracy w obszarze administracji publicznej i sektorze wymiaru sprawiedliwości (administracja sądowa).Prowadzący:dr Michał Kowalski – adiunkt EWSPA, specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnymdr Tomasz Bojar – Fijałkowski, specjalista prawa administracyjnegoSWSA Izabela Janson – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w WarszawieSpecjalności przygotowują do pełnienia ważnych funkcji w instytucjach chroniących prawa człowieka i obywatela , pisania skarg do Trybunałów międzynarodowych.
 •  Bezpieczeństwo wewnętrzne Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, wybitny politolog oraz socjolog, były minister Edukacji NarodowejSpecjalności w tym module przygotowują do pracy w organach policji i innych służbach publicznych oraz sektorze gospodarczym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego firmy.Prowadzący: dr Sławomir Wiatr – politolog, prawnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • SPECJALNOŚCI NA ZAMÓWIENIEW ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo Uczelnia może realizować moduły specjalnościowe na zlecenie jednostek zewnętrznych tj. np.: podmiotów gospodarczych. Ukończenie danej ścieżki specjalnościowej zostanie zwieńczone uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych firmowanego przez  Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.

PROCEDURA:

– Zarejestruj się w systemie rekrutacji on-line

– Prześlij do Działu Rekrutacji: wymagane dokumenty przy rekrutacji na studia oraz wszystkie dokumenty które posiadasz np. poświadczenia nadanych kwalifikacji zawodowych, referencje, zaświadczenia o ukończonych kursach, udziałach w seminariach oraz zaświadczenie o zatrudnieniu na poszczególnych stanowiskach zawodowych lub

– jeśli jesteś samoukiem prześlij tylko zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z opisem twoich obowiązków i zakresu odpowiedzialności.

Jeśli realizowałeś jakieś przedsięwzięcia i projekty również pochwal się tym i dołącz informację o nich.

W oparciu o przedstawione przez Ciebie dokumenty otrzymasz informację o sposobie weryfikacji twojej wiedzy i już od najbliższego miesiąca będziesz mógł podąć studia w oparciu o specjalnie dla Ciebie ułożony program studiów.

OPŁATY:

Opłata rekrutacyjna- 85 zł

Wpisowe – 50 zł  (promocja do dnia 30.06.2017)

Weryfikacja wiedzy będzie dokonywana przez

Komisję weryfikacyjną EWSPA. Koszt przyjęcia na studia w trybie

weryfikacji efektów uczenia się (doświadczenia zawodowego) wynosi 350 PLN, za każdy uznany przedmiot.

Wysokość czesnego zgodnie z regulaminem opłat na studia.  Zobacz OPŁATY ZA STUDIA