Sylwetka Absolwenta

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja zdobędą wszechstronną wiedzę humanistyczną, ekonomiczną, prawną i przyrodniczą, a interdyscyplinarny charakter studiów da im możliwość poszerzenia horyzontów oraz elastycznego i twórczego funkcjonowania w sferze zawodowej.

Celem studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do pracy w dynamicznie zmieniającym się i coraz bardziej zróżnicowanym sektorze turystyki i rekreacji.

Absolwenci kierunku poznają również wybrane technologie informacyjne stosowane w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego, będą w stanie identyfikować i opisywać problemy w obszarze turystyki i rekreacji oraz proponować ich rozwiązania. Nabędą praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania oferty turystycznej z uwzględnieniem elementów poznawczych, kształcących i wychowawczych.


SPECJALNOŚCI

Na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA oferowane są następujące specjalności:

ORGANIZACJA BIUR PODRÓŻY

Treści kształcenia obejmują wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu funkcjonowania rynku usług turystycznych, zarządzania w turystyce (metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, krajowe i międzynarodowe organizacje działające na rynku turystycznym), ponadto studenci zapoznają się z przepisami prawa z zakresu turystyki i rekreacji, ochrony konsumenta na rynku usług turystycznych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zdobędą także – cenioną przez pracodawców – wiedzę z zakresu obsługi systemów rezerwacyjnych oraz technik prowadzenia negocjacji; studenci nabędą praktyczne umiejętności niezbędne do przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup konsumenckich, umiejętność nawiązywania kontaktów oraz prowadzenia negocjacji biznesowych, zdobędą także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie organizacji turystyki i rekreacji, dodatkowym atutem studiów jest możliwość nauki języka obcego do wyboru spośród: chińskiego, japońskiego, hiszpańskiego, koreańskiego, niemieckiego, włoskiego, angielskiego.

HOTELARSTWO

Wybór specjalności umożliwi studentom zdobycie wiedzy z zakresu profesjonalnego zarządzania bazą hotelarską (noclegową, konferencyjną i rozrywkową), w tym stosowania nowoczesnych metod, technik oraz narzędzi informatycznych w zarządzaniu hotelem, ponadto studenci zapoznają się z zasadami obsługi gościa hotelowego i nowoczesną komunikacją marketingową; studenci pozyskają umiejętność wykonywania wielu czynności oraz kompetencji wymaganych od osób pracujących w nowocześnie funkcjonujących hotelach, w tym m.in.: umiejętność obsługi gości hotelowych i biznesowych, tworzenie polityki cenowej oraz oferty dla kooperatorów,  umiejętność dokonywania analiz i raportów dotyczących działalności hotelu, studenci będą przygotowani do zarządzania hotelem, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie hotelarstwa, dodatkowym atutem studiów jest możliwość nauki języka obcego do wyboru spośród: chińskiego, japońskiego, hiszpańskiego, koreańskiego, niemieckiego, włoskiego, angielskiego.

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W EUROPIE

Treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu geografii turystycznej, zagadnień ekonomiki i finansów turystyki, zarządzania i marketingu oraz aspektów prawnych z obszaru organizacji turystyki międzynarodowej; studenci zdobędą praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania prac operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne , zdobędą także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie organizacji turystyki międzynarodowej, dodatkowym atutem studiów jest możliwość nauki języka obcego do wyboru spośród: chińskiego, japońskiego, hiszpańskiego, koreańskiego, niemieckiego, włoskiego, angielskiego.

TURYSTYKA BIZNESOWA

Treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku usług turystycznych, w tym znajomości zasad organizacji i działalności przedsiębiorstw z sektora usług turystycznych (organizatorów oraz pośredników turystycznych), zasad ekonomiki i finansów turystyki, zarządzania,  marketingu oraz znajomości przepisów prawa z zakresu turystyki; studenci zdobędą umiejętności przygotowania i realizowania turystycznej oferty biznesowej, umiejętność tworzenia projektów inwestycyjnych w zakresie turystki, poprzez umiejętność zarządzania operacyjnego i strategicznego zdobędą przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie organizacji turystyki biznesowej, dodatkowym atutem studiów jest możliwość nauki języka obcego do wyboru spośród: chińskiego, japońskiego, hiszpańskiego, koreańskiego, niemieckiego, włoskiego, angielskiego.

MENADŻER IMPREZ TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH

Wybór specjalności dla osób aktywnych, które chcą zajmować się planowaniem i organizacją: eventów, spotkań, konferencji, imprez sportowo- rekreacyjnych, okolicznościowych, wystawienniczych, festiwali; studenci zdobędą wiedzę z zakresu planowania i organizowania różnego rodzaju eventów, zwłaszcza z zarządzania i event marketingu; studenci zdobędą umiejętności planowania i realizacji evetów i imprez, w tym delegowania zadań pracownikom oraz kierowania wyznaczonymi zespołami ludzi, a także umiejętności pozyskiwania środków finansowych na organizację przedsięwzięć, będą także przygotowani do prowadzenia i zarządzania własną firmą eventową, dodatkowym atutem studiów jest możliwość nauki języka obcego do wyboru spośród: chińskiego, japońskiego, hiszpańskiego, koreańskiego, niemieckiego, włoskiego, angielskiego.

REKREACJA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu organizacji turystyki i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych, studenci zapoznają się z problematyką niepełnosprawności ich rodzajami, w tym z barierami społecznymi, ekonomicznymi, architektonicznymi uczestnictwa tych osób w turystyce i rekreacji; studenci zapoznają się z rolą turystyki i krajoznawstwa w życiu osób niepełnosprawnych, poznają także aspekty prawne organizacji imprez turystyczno-rekreacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym założenia polityki Unii Europejskiej odnośnie tych osób; studenci nabędą umiejętność organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnych zgodnie z przyjętymi wymogami prawno-organizacyjnymi (odpowiedni dobór formy rekreacji i turystyki uzależnionej od stwierdzonej niepełnosprawności lub potrzeb osób niepełnosprawnych), umiejętność fachowej obsługi osób niepełnosprawnych przy organizacji różnych form rekreacji, dodatkowym atutem studiów jest możliwość nauki języka obcego do wyboru spośród: chińskiego, japońskiego, hiszpańskiego, koreańskiego, niemieckiego, włoskiego, angielskiego.

TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

Treści kształcenia obejmują wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji i obsługi turystyki międzynarodowej, studenci zapoznają się z najnowszymi metodami i technikami stosowanymi w organizacji międzynarodowego ruchu turystycznego, poznają międzynarodowe rynki turystyczne oraz przedsiębiorstwa z sektora organizacji turystyki,  ponadto zapoznają się z przepisami prawa z zakresu organizacji turystyki, ochrony konsumenta na rynku usług turystycznych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zdobędą także – cenioną przez pracodawców – wiedzę z zakresu obsługi systemów informacyjnych i rezerwacyjnych oraz technik prowadzenia komunikacji i negocjacji; studenci nabędą praktyczne umiejętności niezbędne do przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup konsumenckich w turystyce międzynarodowej, umiejętność nawiązywania kontaktów oraz prowadzenia negocjacji biznesowych, zdobędą także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie organizacji turystyki międzynarodowej, dodatkowym atutem studiów jest możliwość nauki języka obcego do wyboru spośród: chińskiego, japońskiego, hiszpańskiego, koreańskiego, niemieckiego, włoskiego, angielskiego.

MASAŻ W REKREACJI

wybór specjalności umożliwi zdobycie umiejętności przydatnych do prowadzenia masażu rekreacyjnego oraz masażu w odnowie biologicznej; treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, żywienia i suplementacji w czasie rehabilitacji, studenci zapoznają się z wiedzą dotyczącą poszczególnych technik masażu; nabędą także umiejętności praktycznego wykonywania różnych technik masażu klasycznego, sportowego, kosmetycznego, a także zdobędą przygotowanie do stosowania masażu w rekreacji oraz prowadzenia zabiegów odnowy biologicznej dla osób z różnych grup wiekowych.

AGROTURYSTYKA

treści kształcenia obejmują wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu funkcjonowania rynku usług turystycznych, w tym zwłaszcza agroturystyki oraz poznania zagadnień dotyczących roli środowiska naturalnego w organizacji turystyki, a także wiedzy z zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz zarządzania i marketingu (poznanie metod i technik organizacji różnych form agroturystyki i turystyki wiejskiej, poznanie organizacji i firm działających na tym rynku, w tym zagród edukacyjnych), ponadto studenci zapoznają się z przepisami prawa z zakresu organizacji form turystyki i krajoznawstwa; studenci nabędą praktyczne umiejętności niezbędne do przygotowania oferty agroturystycznej dla różnych grup konsumenckich, w tym dla szkół i placówek oświaty, zdobędą umiejętności z zakresu doradztwa w dziedzinie agroturystyki i turystyki wiejskiej, a także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności – gospodarstw agroturystycznych.

* – uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja może podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelach, pensjonatach i obiektach turystyczno-noclegowych, a także zasilić szeregi kadry zarządzającej administracji rządowej i samorządowej zajmującej się tematyką polskiej turystyki i rekreacji.

 


PROGRAM STUDIÓW

Czesne i opłaty


Tryb niestacjonarny klasyczny


Czesne za semestr wpłacane w ratach: 4 raty x 470 PLN, wpłata jednorazowa: 1.800 PLN
Wpisowe 200 PLN, opłata rekrutacyjna 85 PLN

Tryb niestacjonarny distance – learning, studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Czesne za semestr wpłacane w ratach: 4 raty x 400 PLN, wpłata jednorazowa: 1.520 PLN
Wpisowe 200 PLN, opłata rekrutacyjna 85 PLN