Studia II stopnia, dyplom magistra


Sylwetka Absolwenta

Absolwenci studiów I i II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe będą posiadali wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonowania relacji międzynarodowych na gruncie politycznym i gospodarczym. Dodatkowo w toku studiów zdobędą umiejętności potrzebne do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w warunkach postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej. Będą także potrafili samodzielnie proponować sposoby rozwiązywania konkretnych problemów związanych z polityką zagraniczną, jak również uzasadniać wybór optymalnego rozstrzygnięcia. Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę interdyscyplinarną umożliwiającą identyfikację procesów zachodzących we współczesnym świecie, wykorzystując techniki negocjacyjne będą w stanie kierować zespołami realizującymi projekty międzynarodowe oraz proponować ich kształt prawny i organizacyjny


SPECJALNOŚCI

Na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – studia I i II stopnia oferowane są następujące specjalności:

 • bezpieczeństwo państwa
 • polityka i dyplomacja
 • dziennikarstwo międzynarodowe
 •  prawo i administracja UE
 •  studia brytyjsko – amerykańskie
 •  logistyka i marketing w transporcie międzynarodowym
 •  przedsiębiorczość i finanse międzynarodowe
 • zarządzanie firmą międzynarodową
 •  sinologia (Chiny) – studia azjatyckie
 • rosjoznawstwo – studia o Rosji

*uruchomienie danej specjalności zależy od liczby chętnych


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe są przygotowani do podjęcia pracy:

 • w instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • w dyplomacji
 • w mediach
 • w organach administracji publicznej zarówno krajowej, jak też europejskiej
 • w przedsiębiorstwach i instytucjach rozwijających współpracę międzynarodową w wymiarze politycznym, gospodarczym i kulturalnym.

Inna sfera zatrudnienia to:

 • placówki kulturalno-oświatowe,
 • szkolnictwo wyższe oraz jednostki naukowo-badawcze,
  instytucje zajmujące się doradztwem i konsultingiem oraz
  korporacje i agendy operujące na rynkach międzynarodowych.

Czesne i opłaty


Tryb niestacjonarny klasyczny


Czesne za semestr wpłacane w ratach: 4 raty x 470 PLN, wpłata jednorazowa: 1.800 PLN
Wpisowe 200 PLN, opłata rekrutacyjna 85 PLN

Tryb niestacjonarny distance – learning, studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Czesne za semestr wpłacane w ratach: 4 raty x 400 PLN, wpłata jednorazowa: 1.520 PLN
Wpisowe 200 PLN, opłata rekrutacyjna 85 PLN