STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta studiów podyplomowych EWSPA adresowana jest do wszystkich absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra lub licencjata, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub uzupełnić zdobyte wcześniej wykształcenie. Zajęcia dydaktyczne w ramach poszczególnych kierunków studiów podyplomowych realizowane są, w zależności od potrzeb słuchaczy w formule tradycyjnej (wykłady, zajęcia praktyczne) w siedzibie uczelni w Warszawie podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów, lub w systemie łączącym formułę tradycyjną z distance-learning, co oznacza, że około 60% zajęć przeprowadzanych jest za pośrednictwem platformy e-learningowej EWSPA w formie webinariów i wykładów audiowizualnych. Program studiów przewiduje łącznie 180 godzin zajęć w ramach dwóch semestrów. Podstawą ukończenia studiów są zaliczenia i egzaminy z poszczególnych przedmiotów oraz obrona pracy dyplomowej.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych EWSPA.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków studiów podyplomowych EWSPA


Informacje i zapisy

Barbara Żelazowska
e-mail: podyplomowe@ewspa.edu.pl
tel: +48 796 190 475
tel: +48 22 619 28 90 wew. 48

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu).
2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia. Pobierz>>
Regulamin studiów. Pobierz>>
Tabela opłat. Pobierz>>
Umowa. Pobierz>>

Formularz zgłoszeniowy

EKOBIZNES I OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Studia adresowane są do: specjalistów odpowiedzialnych za przestrzeganie w przedsiębiorstwach przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, urzędników organów samorządowych, także pracowników i menedżerów firm działających w sektorze ochrony środowiska. W dużym stopniu również do absolwentów różnych kierunków studiów wyższych zainteresowanych rozszerzeniem wiedzy w zakresie ekologii lub planujących podjęcie działalności biznesowej w sektorze ekologii (tzw. „ekobiznesu”).

Studia ukierunkowane są na przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy, zwłaszcza praktycznej z zakresu stosowania unijnych i krajowych przepisów prawa ochrony środowiska a również na wskazanie synergii działań ekologicznych i biznesowych owocującej znaczącą rentownością tych ostatnich. Słuchaczom zaprezentowane zostaną przykłady konkretnych firm i działań biznesowych w niszowej ciągle sferze ekobiznesu.

Kadrę dydaktyczną stanowią teoretycy i praktycy w tym doświadczeni menedżerowie zarządzający podmiotami kapitałowymi w obszarze ekobiznesu. Studia trwają dwa semestry; po cztery przedmioty na semestr. Zajęcia realizowane są także przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Koordynator programu: dr inż. Ryszard Wójcik

Program studiów

Opłaty

Wpisowe: 200 zł
Czesne: płatne jednorazowo 5600 zł lub dwu ratach po 2850 zł lub w dziesięciu ratach po 580 zł.

Kontakt

Barbara Żelazowska
e-mail: podyplomowe@ewspa.edu.pl
tel: +48 796 190 475
tel: +48 22 619 28 90 wew. 48

OBSŁUGA CELNA BIZNESU

Koordynator programu: prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

Program studiów

Opłaty

Wpisowe: 200 zł
Czesne: płatne jednorazowo 5600 zł lub dwu ratach po 2850 zł lub w dziesięciu ratach po 580 zł.

Kontakt

Barbara Żelazowska
e-mail: podyplomowe@ewspa.edu.pl
tel: +48 796 190 475
tel: +48 22 619 28 90 wew. 48

TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA i OBSŁUGA CELNA BIZNESU

Uczestnicy studiów podyplomowych na tym kierunku nabywają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania procesami transportu, spedycji, logistyki i obsługi celnej w międzynarodowym obrocie towarowym. Program studiów jest tak skonstruowany by absolwent posiadał kompetencje w zakresie projektowania, podejmowania racjonalnych decyzji i zarządzania tymi procesami.

Kadrę dydaktyczną stanowią fachowcy z dużym doświadczeniem praktycznym i akademickim. Studia trwają dwa semestry, po pięć przedmiotów w semestrze. Zajęcia realizowane są także przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Koordynator programu: prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

Program studiów

Opłaty

Wpisowe: 200 zł
Czesne: płatne jednorazowo 5600 zł lub dwu ratach po 2850 zł lub w dziesięciu ratach po 580 zł.

Kontakt

Barbara Żelazowska
e-mail: podyplomowe@ewspa.edu.pl
tel: +48 796 190 475
tel: +48 22 619 28 90 wew. 48

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

Studia pozwalają nabyć szczegółową wiedzę z zakresu podstaw zarządzania i logistyki. Adresowane są do osób mających styczność z systemami zarządzania i kontroli; menedżerów, specjalistów ds. zarządzania, analityków. Program studiów zawiera przedmioty w ramach, których słuchacz otrzymuje wiedzę z zakresu projektowania i pracy z systemami logistycznymi i podejmowania decyzji w tym zakresie.

Kadrę dydaktyczną stanowią wysokospecjalistyczni fachowcy z zakresu logistyki i zarządzania. Studia trwają dwa semestry; po pięć przedmiotów na semestr. Zajęcia realizowane są także przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Koordynator programu: dr Tomasz Telep

Program studiów

Opłaty

Wpisowe: 200 zł
Czesne: płatne jednorazowo 5600 zł lub dwu ratach po 2850 zł lub w dziesięciu ratach po 580 zł.

Kontakt

Barbara Żelazowska
e-mail: podyplomowe@ewspa.edu.pl
tel: +48 796 190 475
tel: +48 22 619 28 90 wew. 48