Sylwetka Absolwenta

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Informatyka będą posiadali wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz działania współczesnych systemów komputerowych, podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania.

Wiedza ta umożliwi im aktywny udział w realizacji różnego rodzaju projektów informatycznych. W toku studiów poznają klasyczne i nowoczesne metody informatyczne oraz sposoby ich wdrażania w nauce i gospodarce.

Poza przygotowaniem informatycznym, absolwenci będą także posiadali przygotowanie matematyczne i specjalizacyjne, przydatne do zastosowań w technice. Nabędą również umiejętności  programowania urządzeń mobilnych (Android, IOS).


SPECJALNOŚCI

Na kierunku INFORMATYKA oferowane są następujące specjalności:

INFORMATYKA Z FILOLOGIĄ JAPOŃSKĄ

treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu metod tworzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz podstawowych zasad budowy i działania urządzeń komputerowych; studenci nabędą umiejętności obsługi i zabezpieczenia sieci komputerowych, administrowania systemami informatycznymi, konfigurowania urządzeń, usuwania usterek w oprogramowaniu i sprzęcie; poznanie podstaw języka japońskiego, w tym specjalistycznego słownictwa informatycznego.

– PROGRAMOWANIE I INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

treści kształcenia obejmują wiedzę  związaną z organizacją i przetwarzaniem informacji, językami programowania, systemami operacyjnymi oraz sieciami komputerowymi; studenci nabędą umiejętności związane z praktyczną produkcją oprogramowania (analiza potrzeb, określenie wymagań, sporządzenie projektu oraz wdrożenie), a także umiejętności integrowania systemów zbudowanych z różnych języków i technologii oraz konserwacji i pielęgnacji oprogramowania.

SIECI KOMPUTEROWE I TELEINFORMATYKA

treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu działania sieci komputerowych, rodzajów i topologii sieci teleinformatycznych, mediów transmisyjnych, standardów telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa sieci i inżynierii ruchu teleinformatycznego, adresowania oraz routingu w sieciach komputerowych; studenci nabędą umiejętność obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń sieciowych, budowania i uruchamiania sieci komputerowych, instalowania systemów operacyjnych i oprogramowania oraz zabezpieczania sieci i transmisji danych.

E-BIZNESS /E-COMMERCE

treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu elektronicznego wykorzystującego nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, w tym zwłaszcza aplikacje internetowe; studenci zdobędą wiedzę odnośnie funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej; nabędą jednocześnie umiejętności niezbędne do prowadzenia biznesu elektronicznego, w tym zwłaszcza umiejętnego wykorzystywania w tym celu narzędzi elektronicznych i informatycznych (wykorzystywanie aplikacji internetowych oraz technologii internetowych w prowadzeniu e-biznesu w aspekcie zarządzania, marketingu, reklamy); umiejętność tworzenia modelu e-biznesu oraz strategii jego wdrożenia.

GRAFIKA KOMPUTEROWA i DTP

specjalność skierowana jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania graficznego oraz przygotowania publikacji do druku (książki, broszury, gazety, czasopisma, druki informacyjne i okolicznościowe, materiały reklamowe, opakowania itp.); studenci nabędą praktyczne umiejętności graficznego projektowania komputerowego oraz kompleksowego przygotowania publikacji do druku z wykorzystaniem najnowszych technik cyfrowych oraz specjalistycznego oprogramowania;  a także umiejętności projektowania kampanii reklamowych oraz strategicznego zarządzania projektami.

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i integrowania systemów informatycznych wykorzystywanych do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, poznają techniki zarządzania systemami informacyjnymi; studenci nabędą umiejętności identyfikacji, analizy i oceny informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwami, a także umiejętność administrowania rozbudowanymi systemami baz danych.

SIECI URZĄDZEŃ MOBILNYCH

treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania na urządzenia mobilne, studenci zapoznają się z systemami operacyjnymi i protokołami komunikacyjnymi; nabędą umiejętności administrowania sieciami i systemami komputerowymi oraz bezprzewodowymi, a także pozyskają umiejętności programowania usług sieciowych i aplikacji na urządzenia mobilne (usługi w chmurze, usługi streamingowe)

CYBBERPRZESTĘPCZOŚĆ

specjalność skierowana jest do osób, które zajmują się administrowaniem sieci teleinformatycznych oraz zapewnieniem firmom prywatnym oraz instytucjom publicznym bezpiecznego korzystania z tych sieci; studenci poznają zagrożenia cyberprzestępczością, a także zdobędą wiedzę z zakresu tworzenia polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz metod przeciwdziałania przestępczości w przestrzeni cyfrowej, poznają także regulacje prawne dotyczące cyberprzestępczości; studenci nabędą umiejętności oceny ryzyka zagrożenia cyberprzestępczością oraz doboru metod i narzędzi do jej zwalczania i zapobiegania w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z systemów i sieci teleinformatycznych.

NAUKA PROGRAMOWANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

specjalność skierowana do osób, które chcą zdobyć umiejętności w zakresie nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej; treści kształcenia obejmują podstawową wiedzę dotyczącą nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, korzystania z komputera, sieci komputerowych, oprogramowania oraz wiedzę odnośnie kodowania i programowania; studenci nabędą umiejętności pozwalających na realizację nowych podstaw programowych z zakresu kształcenia informatycznego – prowadzenie zajęć z algorytmiki i programowania w edukacji wczesnoszkolnej, tworzenia własnych projektów, algorytmów, programów przy wykorzystaniu metod i technik programowania służących rozwiązywaniu różnych problemów

NAUKA PROGRAMOWANIA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

specjalność skierowana do osób, które chcą uczyć programowania na wszystkich poziomach edukacyjnych w szkołach i placówkach systemu oświaty; treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw programowania, metodyki nauczania programowania, rozwiązywania problemów metodami algorytmicznymi; studenci nabędą umiejętności prowadzenia zajęć programowania na wszystkich etapach edukacyjnych w szkołach i placówkach systemu oświaty zgodnie z nowymi podstawami programowymi.

MULTIMEDIA

specjalność skierowana do osób chcących podnieść swoją sprawność i umiejętność wykorzystywania zaawansowanych technologii komputerowych do tworzenia różnych kreacji multimedialnych; studenci nabędą praktyczne umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym do tworzenia różnych projektów i wizualizacji multimedialnych z obszaru szeroko rozumianego świata mediów cyfrowych.

– ANIMACJE 3D

treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, projektowania graficznego, typografii, animacji 3D, komputerowego przygotowania publikacji do druku; studenci nabędą umiejętności kreatywnego tworzenia projektów graficznych, animacji komputerowych, wizualizacji multimedialnych i materiałów reklamowych dla firm.

PROGRAMOWANIE GIER

treści kształcenia obejmują specjalistyczną wiedzę z zakresu programowania komputerowego w aspekcie tworzenia gier (scenariusz gry , projekt graficzny, programowanie obiektowe, animacja świata 2D/3D, silniki gier, tworzenie dźwięku); studenci nabędą umiejętności umożliwiające projektowanie i programowanie zaawansowanych aplikacji, interfejsów gier, zdobędą umiejętności niezbędne do kompleksowego procesu tworzenia gier komputerowych.

PROGRAMOWANIE APLIKACJI MOBILNYCH

umożliwi poznanie wiedzy z zakresu systemów operacyjnych, języka i paradygmatów programowania, w tym programowania urządzeń mobilnych oraz kluczowych technik tworzenia aplikacji mobilnych; studenci nabędą umiejętności tworzenia aplikacji mobilnych dla różnych platform, w tym Android i iOS,  umiejętności projektowania interfejsu użytkownika oraz opracowania graficznego aplikacji

ZASTOSOWANIE HOLOGRAMU W EDUKACJI I BIZNESIE

wybór specjalności umożliwi studentom poznanie wiedzy z zakresu technologii trójwymiarowego obrazowania: tworzenia hologramów, projekcji holograficznych 3D oraz animacji 3D do wykorzystania na ekranach holograficznych oraz praktycznego zastosowania hologramu w edukacji i biznesie; studenci nabędą umiejętności tworzenia hologramów, animacji 3D oraz przygotowanie do praktycznego zastosowania hologramów w edukacji (prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem hologramów) oraz biznesie (reklama, organizacja imprez i eventów).

ANIMACJE FILMOWE I EFEKTY SPECJALNE

wybór specjalności umożliwi studentom zdobycie wiedzy z zakresu projektowania oraz tworzenia animacji filmowych, specjalnych efektów filmowych, a także filmów reklamowych przy użyciu profesjonalnych kamer filmowych oraz specjalnych programów komputerowych, zapoznają się także z techniką i technologią operatorską; studenci nabędą umiejętności posługiwania się profesjonalnym sprzętem i urządzeniami przy realizacji filmów oraz specjalnych efektów filmowych, pozyskają także umiejętności tworzenia grafiki i animacji komputerowej, udźwiękowienia i montażu materiału filmowego.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku Informatyka o profilu praktycznym znajdą zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych instytucjach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Są przygotowani do szyfrowania i deszyfrowania danych, zabezpieczania systemów informatycznych oraz bezpiecznej transmisji danych w sieciach.

Znajdą również pracę w agencjach reklamowych, studiach dźwiękowych, filmowych i fotograficznych. Mogą także w ramach własnej działalności gospodarczej tworzyć serwisy internetowe, portale informacyjne i społecznościowe.

Czesne i opłaty


Tryb niestacjonarny klasyczny


opłata rekrutacyjna 85 zł
wpisowe 200 zł
4 x 520 zł lub jednorazowo 2000 zł

Tryb niestacjonarny distance – learning, studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


4 x 450 zł lub jednorazowo 1720 zł