Sylwetka Absolwenta

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Filologia włoska będą dysponowali znajomością wybranego języka obcego w zakresie wszystkich umiejętności w mowie i w piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co umożliwi im swobodne posługiwanie się językiem obcym w kontaktach zawodowych i pozazawodowych. Absolwenci posiądą podstawową wiedzę o języku, literaturze, historii i życiu kulturalnym krajów obszaru językowego wybranej specjalności. Będą przygotowani do podjęcia studiów II stopnia w zakresie filologii obcej. Zapoznają się z najnowszymi tendencjami w metodyce nauczania języka obcego oraz metodami pracy w nauczaniu przedszkolnym i na poziomie szkoły podstawowej. Podczas studiów zdobędą również wiedzę na temat nowoczesnych technologii informatycznych i urządzeń multimedialnych oraz możliwości ich wykorzystania w zakresie przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych i literackich.

Posiądą podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki języków specjalistycznych. Poznają podstawowe słownictwo specjalistyczne – prawnicze i języka  biznesu: korespondencji handlowej i urzędowej, turystyki i rekreacji, marketingu i reklamy.


SPECJALNOŚCI

Na kierunku filologia włoska oferowane są następujące specjalności:
– metodyka nauczania j.obcego
– tłumaczenia
– transatoryka komputerowa
– język + język
– filologia włoska w biznesie
– język włoski prawniczy


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci studiów na kierunku Filologia włoska będą przygotowani do podjęcia pracy w:

  • biurach tłumaczeń,
  • redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych,
  • wydawnictwach,
  •  innych instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcją tekstu i jego interpretacją na specjalistycznym poziomie.
  • szkołach
  • turystyce i sektorze usług,
  • wszelkich instytucjach krajowych i międzynarodowych, wymagających zaawansowanej znajomości języka oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu kultury krajów wybranego  obszaru językowego i komunikacji interkulturowej,
  • szkołach,
  • jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury
  • międzynarodowych korporacjach

 

PROGRAM STUDIÓW

Filologia włoska II stopnia – studia niestacjonarne

Czesne i opłaty


Tryb niestacjonarny klasyczny


opłata rekrutacyjna 85 zł
wpisowe 200 zł
4 x 520 zł lub jednorazowo 2000 zł

Tryb niestacjonarny distance – learning, studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


4 x 450 zł lub jednorazowo 1720 zł