Sylwetka Absolwenta

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Filologia japońska będą dysponowali znajomością języka obcego w zakresie wszystkich umiejętności w mowie i w piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co umożliwi im swobodne posługiwanie się językiem obcym w kontaktach zawodowych i pozazawodowych. Absolwenci posiądą podstawową wiedzę o języku, literaturze, historii i życiu kulturalnym krajów obszaru językowego wybranej specjalności. Będą przygotowani do podjęcia studiów II stopnia w zakresie filologii obcej. Zapoznają się z najnowszymi tendencjami w metodyce nauczania języka obcego oraz metodami pracy w nauczaniu przedszkolnym i na poziomie szkoły podstawowej.

Podczas studiów zdobędą również wiedzę na temat nowoczesnych technologii informatycznych i urządzeń multimedialnych oraz możliwości ich wykorzystania w zakresie przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych i literackich. Posiądą podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki języków specjalistycznych. Poznają podstawowe słownictwo specjalistyczne – prawnicze i języka  biznesu: korespondencji handlowej i urzędowej, turystyki i rekreacji, marketingu i reklamy.


SPECJALNOŚCI

Na kierunku Filologia japońska z dodatkowym modułem języka koreańskiego
oferowane są następujące specjalności:

– Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

Daje studentom możliwość poszerzenia nauki języka o elementy z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych i urządzeń multimedialnych oraz możliwość ich wykorzystania  w przekładoznawstwie i strategiach tłumaczeniowych (tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne i literackie).

METODYKA NAUCZANIA J.OBCEGO

umożliwi studentom zapoznanie się z najnowszymi tendencjami w metodyce  nauczania języka obcego (glottodydaktyka) oraz z najnowszymi metodami pracy w nauczaniu przedszkolnym oraz na poziomie szkoły podstawowej.

– TŁUMACZENIA

wybór specjalności pozwoli studentom poznać najnowsze techniki i strategie używane przy tłumaczeniu różnorodnych tekstów; zdobędą praktyczną umiejętność wykorzystania wiedzy językoznawczej w translatoryce przy tłumaczeniach ustnych i pisemnych (ogólnych i specjalistycznych).

FILOLOGIA JAPOŃSKA W BIZNESIE

umożliwi zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu specyfiki języka obcego: poznanie podstaw ekonomii oraz specjalistycznego słownictwa z dziedziny biznesu, turystyki i rekreacji, umożliwi także zdobycie umiejętności prowadzenia korespondencji handlowej i urzędowej, marketingu i reklamy

FILOLOGIA JAPOŃSKA Z PODSTAWAMI PRAWA

umożliwi poznanie podstaw prawa, zdobycie wiedzy z zakresu specyfiki języka prawniczego, w tym specjalistycznego słownictwa z dziedziny prawa.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci studiów na kierunku Filologia będą przygotowani do podjęcia pracy w:

  • biurach tłumaczeń,
  • redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych,
  • wydawnictwach,
  •  innych instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcją tekstu i jego interpretacją na specjalistycznym poziomie.
  • szkołach
  • turystyce i sektorze usług,
  • wszelkich instytucjach krajowych i międzynarodowych, wymagających zaawansowanej znajomości języka oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu kultury krajów wybranego  obszaru językowego i komunikacji interkulturowej,
  • szkołach,
  • jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury
  • międzynarodowych korporacjach

 


PROGRAM STUDIÓW

Filologia japońska I stopnia – studia stacjonarne

Filologia japońska I stopnia – studia niestacjonarne

Filologia japońska II stopnia – studia niestacjonarne

Czesne i opłaty


Opłata rekrutacyjna: 85 zł (opłata bezzwrotna)
Wpisowe: 200 zł

Tryb niestacjonarny klasyczny

Czesne za semestr wpłacane w ratach:
4 raty x 580 PLN, wpłata jednorazowa:  2.240 PLN

Tryb niestacjonarny distance – learning, studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Czesne za semestr wpłacane w ratach:
4 raty x 510 PLN, wpłata jednorazowa:  1.960 PLN