Sylwetka Absolwenta

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Filologia hiszpańska będą dysponowali znajomością wybranego języka obcego w zakresie wszystkich umiejętności w mowie i w piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co umożliwi im swobodne posługiwanie się językiem obcym w kontaktach zawodowych i pozazawodowych. Absolwenci posiądą podstawową wiedzę o języku, literaturze, historii i życiu kulturalnym krajów obszaru językowego wybranej specjalności. Będą przygotowani do podjęcia studiów II stopnia w zakresie filologii obcej. Zapoznają się z najnowszymi tendencjami w metodyce nauczania języka obcego oraz metodami pracy w nauczaniu przedszkolnym i na poziomie szkoły podstawowej.

Podczas studiów zdobędą również wiedzę na temat nowoczesnych technologii informatycznych i urządzeń multimedialnych oraz możliwości ich wykorzystania w zakresie przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych i literackich. Posiądą podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki języków specjalistycznych. Poznają podstawowe słownictwo specjalistyczne – prawnicze i języka  biznesu: korespondencji handlowej i urzędowej, turystyki i rekreacji, marketingu i reklamy.


SPECJALNOŚCI

Na kierunku filologia hiszpańska oferowane są następujące specjalności:

METODYKA NAUCZANIA J.OBCEGO

umożliwi studentom zapoznanie się z najnowszymi tendencjami w metodyce  nauczania języka obcego (glottodydaktyka) oraz z najnowszymi metodami pracy w nauczaniu przedszkolnym oraz na poziomie szkoły podstawowej.

TŁUMACZENIA

wybór specjalności pozwoli studentom poznać najnowsze techniki i strategie używane przy tłumaczeniu różnorodnych tekstów; zdobędą praktyczną umiejętność wykorzystania wiedzy językoznawczej w translatoryce przy tłumaczeniach ustnych i pisemnych (ogólnych i specjalistycznych).

TRANSLATORYKA KOMPUTEROWA

daje studentom możliwość poszerzenia nauki języka o elementy z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych i urządzeń multimedialnych oraz możliwość ich wykorzystania  w przekładoznawstwie i strategiach tłumaczeniowych (tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne i literackie).

JĘZYK + JĘZYK 

dokonując wyboru tej specjalności studenci będą mogli uczyć się drugiego języka obcego w znacznie poszerzonym zakresie o elementy kultury, historii i literatury danego obszaru językowego; studenci mogą dokonać wyboru drugiego języka oraz jego poziomu nauczania spośród następujących języków: angielski, niemiecki, włoski.

FILOLOGIA HISZPAŃSKA W BIZNESIE

umożliwi zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu specyfiki języka obcego: poznanie podstaw ekonomii oraz specjalistycznego słownictwa z dziedziny biznesu, turystyki i rekreacji, umożliwi także zdobycie umiejętności prowadzenia korespondencji handlowej i urzędowej, marketingu i reklamy.

JĘZYK HISZPAŃSKI PRAWNICZY

umożliwi poznanie podstaw prawa, zdobycie wiedzy z zakresu specyfiki języka prawniczego, w tym specjalistycznego słownictwa z dziedziny prawa.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci studiów na kierunku Filologia będą przygotowani do podjęcia pracy w:

  • biurach tłumaczeń,
  •  redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych,
  • wydawnictwach,
  • innych instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcją tekstu i jego interpretacją na specjalistycznym poziomie.
  • szkołach
  • turystyce i sektorze usług,
  • wszelkich instytucjach krajowych i międzynarodowych, wymagających zaawansowanej znajomości języka oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu kultury krajów wybranego  obszaru językowego i komunikacji interkulturowej,
  • szkołach,
  • jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury
  • miedzynarodowych korporacjach

PROGRAM STUDIÓW

Czesne i opłaty


Tryb niestacjonarny klasyczny


opłata rekrutacyjna 85 zł
wpisowe 200 zł
4 x 520 zł lub jednorazowo 2000 zł

Tryb niestacjonarny distance – learning, studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


4 x 450 zł lub jednorazowo 1720 zł