Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Ekonomia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii i jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi stosować nowoczesne metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i analizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Łączy umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk ekonomicznych z wiedzą pozwalająca wypracować metody oraz techniki wykorzystania ich w działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.


SPECJALNOŚCI

Na kierunku EKONOMIA na studiach I stopnia oferowane są następujące specjalności:

ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU

Wybór specjalności kierowany jest do osób, które chcą pracować na samodzielnych stanowiskach specjalistów/analityków w przedsiębiorstwach; treści kształcenia obejmują wiedzę makroekonomiczną dotyczącą gospodarki otwartej; studenci poznają metody planowania oraz oceny efektów prowadzenia biznesu w stale zmieniającym się otoczeniu; wiedza z zakresu prowadzenia biznesu łączona jest z umiejętnością wykorzystania analizy danych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych;

ANALITYK RYNKU

Treści kształcenia obejmują podstawy wiedzy ekonomicznej, metod ilościowych, metod organizacji i zarządzania; studenci poznają zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, podmiotów rynku oraz zapoznają się z narzędziami do zbierania i przetwarzania danych rynkowych niezbędnych do podejmowania konkretnych decyzji operacyjnych, kreowania strategii gospodarczej przedsiębiorstwa

EKONOMIA MENADŻERSKA

Treści kształcenia obejmują wiedzę ekonomiczną związaną z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej oraz wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami komercyjnymi oraz instytucjami publicznymi; studenci nabędą umiejętności dokonywania analizy rynku, tworzenia rożnych projektów finansowych, biznes planów, a także planowania strategicznego oraz marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem, nabędą także umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenia negocjacji biznesowych

– BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA

Treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu usług finansowych: bankowości i ubezpieczeń; studenci poznają zasady funkcjonowania systemu finansowego: instytucji bankowych oraz ubezpieczeniowych, przepisy prawa bankowego i ubezpieczeniowego; studenci nabędą umiejętności w zakresie pośrednictwa finansowego, pozyskiwania i inwestowania środków finansowych, wykorzystywania instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem, a także doboru usług finansowych do potrzeb określonych grup konsumenckich.

– RACHUNKOWOŚĆ

Treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu gospodarki finansami przedsiębiorstwa, w tym m.in. prawo podatkowe, rachunkowość oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane w finansach i rachunkowości, systemy finansowo-księgowe; studenci nabędą umiejętności sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych oraz praktyczne umiejętności korzystania z nowoczesnych metod i narzędzi stosowanych w rachunkowości.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. Jest przygotowany do pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność, umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań zespołowych, wykorzystujących umiejętności wykorzystania nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do prac ze zbiorami informacji.

Czesne i opłaty


Tryb niestacjonarny klasyczny


Czesne za semestr wpłacane w ratach: 4 raty x 470 PLN, wpłata jednorazowa: 1.800 PLN
Wpisowe 200 PLN, opłata rekrutacyjna 85 PLN

Tryb niestacjonarny distance – learning, studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Czesne za semestr wpłacane w ratach: 4 raty x 400 PLN, wpłata jednorazowa: 1.520 PLN
Wpisowe 200 PLN, opłata rekrutacyjna 85 PLN