Wzory

podań i wniosków

Wnioski w sprawach studenckich przyjmowane są na formularzach uczelnianych.

Wniosek należy wypełnić i złożyć u opiekuna grupy z ramienia Dziekanatu. Wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem.

A. Wnioski w sprawach kończących się decyzją administracyjną w rozumieniu art. 104 § 1 k. p. a.

Wniosek w sprawie przyjęcia na wyższy semestr studiów

Pobierz

Wniosek w sprawie wznowienia studiów

Pobierz

Oświadczenie w przedmiocie rezygnacji ze studiów

Pobierz

B. Wnioski w sprawach kończących się decyzją w indywidualnych sprawach studenckich

Wniosek w sprawie usprawiedliwienia nieobecności studenta na egzaminie

Pobierz

Wniosek w sprawie skierowania studenta na powtarzanie przedmiotów

Pobierz

Wniosek w sprawie przeniesienia ocen z innej Uczelni / poprzedniej grupy

Pobierz

Wniosek w sprawie powtarzania semestru

Pobierz

Wniosek w sprawie skierowania studenta na powtarzanie semestru (student 10. semestru studiów z niezaliczonym seminarium dyplomowym)

Pobierz

Wniosek w sprawie udzielania urlopu dziekańskiego

Pobierz

Wniosek w sprawie udzielania urlopu specjalny (służba wojskowa)

Pobierz

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zdawanie egzaminu komisyjnego

Pobierz

Wniosek w sprawie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)

Pobierz

Wniosek w sprawie Indywidualnego Toku Studiów (ITS)

Pobierz

Wniosek w sprawie zaliczenia praktyk studenckich

Pobierz

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu do złożenia pracy dyplomowej

Pobierz

Wniosek sprawy różne

Pobierz

Wniosek o powtarzanie seminarium

Pobierz

Wniosek o zgodę na miejsce odbywania praktyk

Pobierz

Wniosek o zaliczenie praktyk praca

Pobierz

Wniosek o zaliczenie praktyk końcowe

Pobierz

Wniosek o powtarzanie seminarium

Pobierz

Wniosek o zaliczenie praktyk

Pobierz

Wniosek o zgode na miejsce odbywania praktyk

Pobierz

Wniosek o zaliczenie praktyk praca dg

Pobierz

Wniosek o zaliczenie praktyk koncowe

Pobierz

C. Odwołanie od decyzji Rektora

Pouczenie

  1. Sprawy związane z tokiem studiów na Wydziale Prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w I instancji rozstrzyga Dziekan Wydziału. Zgodnie z zasadą instancyjności- wnoszenie podań dotyczących toku studiów wprost do rektora albo prorektora, doprowadza jedynie do wydłużenia postępowania, ponieważ podanie to zostanie przekazane według właściwości do rozpoznania Dziekanowi Wydziału.
  2. Od decyzji Dziekana przysługuje studentowi odwołanie do rektora w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie z uzasadnieniem należy składać w Dziekanacie. Dziekan Wydziału dołącza swoją opinię na piśmie, a następnie w ciągu 7 dni przekazuje komplet dokumentów Rektorowi. (pobierz plik „C01” „Odwołanie od decyzji Dziekana”)
  3. Rektor uchwala decyzję Dziekana sprzeczna z ustawą, uchwałą senatu, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszającą ważny interes Uczelni.