Sprawy związane z tokiem studiów


Sprawy związane z tokiem studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w I instancji rozstrzyga Dziekan Wydziału lub Prodziekan Wydziału. Zgodnie z zasadą instancyjności wnoszenie podań dotyczących toku studiów wprost do Rektora albo Prorektora, doprowadza jedynie do wydłużenia postępowania, ponieważ podanie to zostanie przekazane według właściwości do rozpoznania Dziekanowi Wydziału lub Prodziekanowi

Decyzja Dziekana/Prodziekana


Od decyzji Dziekana/Prodziekana przysługuje studentowi odwołanie do Rektora w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie z uzasadnieniem należy składać w właściwym Dziekanacie. Dziekan Wydziału/Prodziekan dołącza swoją opinię na piśmie, a następnie w ciągu 7 dni przekazuje komplet dokumentów Rektorowi.

Rektor uchwala decyzję


Rektor uchwala decyzję Dziekana/Prodziekana sprzeczna z ustawą, uchwałą senatu, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszającą ważny interes Uczelni.

Jak składać podania


Wszystkie podania dotyczące spraw związanych z tokiem studiów należy składać wyłączenie za pomocą przygotowanych wzorów podań bezpośrednio lub drogą pocztową/mailową za pośrednictwem właściwego Dziekanatu Studiów.