Szkolenie przygotowujące do egzaminu na Pośrednika kredytu hipotecznego, z zakresu wiedzy prawnej wymaganej zgodnie z zapisami ustawy”- 16 czerwca

W związku z zatwierdzoną przez Prezydenta RP nowelizacją Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
wraz ze Zrzeszeniem Prawników Polskich o/W-wa,
oraz Międzynarodowym Centrum Badań Rozwoju i Edukacji

zapraszają na:
SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO Z ZAKRESU WIEDZY PRAWNEJ WYMAGANEJ ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY

Znowelizowane zapisy Ustawy nakładają na pośredników kredytowych obowiązek uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności oraz wpisu do rejestru KNF. Jednym z warunków złożenia wniosku o wydanie zezwolenia jest pozytywny wynik egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego, o ile wnioskodawca nie posiada tytułu magistra prawa lub ekonomii.

Nasze szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:
1. Prowadzą działalność związaną z pośrednictwem kredytowym i będą musiały przystąpić do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego
2. Planują uruchomienie działalności związanej z pośrednictwem kredytowym
3. Prowadzą działalność i chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie aktualnych przepisów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu pośrednika kredytowego

Terminy:
I edycja: 16 – 30.06.2017
II edycja: 08 – 22.09.2017
II edycja: 06 – 20.10.2017

Zapisy http://mcbrie.pl/szkolenie/55613/

Informacje

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl
tel. +48 887 230 430, tel. +48 887 330 129

Szczegóły znajdują się w agendzie poniżej:

Agenda Szkolenie


Szkolenie ,,PRAWO PRACY-co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien"

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE
ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH – ODDZIAŁ W WARSZAW IE
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ, ROZWOJU I EDUKACJI

Zapraszają do udziału w wyjątkowym szkoleniu:

,,Prawo Pracy- co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien”

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO KADRY DYREKTORSKIEJ, CZŁONKÓW ZARZĄDÓW , PRAWNIKÓW , ADWOKATÓW I RADCÓW PRAW NYCH. PODCZAS SPOTKANIA WYBITNI EKSPERCI ZAPREZENTUJĄ JAK RADZIĆ SOBIE Z CODZIENNYMI ZAWODOWYMI WYZWANIAMI ZWIĄZANYMI Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW.
POZWOLI CI TO WYGRYWAĆ SPRAW Y PRZED SĄDAMI PRACY.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma CERTYFIKAT Specjalisty ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wydany przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa!

Dla Studentów oraz Absolwentów EWSPA, jak również dla członków Zrzeszenia Prawników Polskich 20% rabatu!

Szczegóły znajdą Państwo w agendzie poniżej.

AGENDA Prawo Pracy


Kurs Doradca Restrukturyzacyjny

Głównym celem kursu jest przedstawienie uczestnikom wiadomości dotyczących nowych zasad zawartych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.W trakcie zajęć omówione zostaną kierunki przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście roli i obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego. Przybliżone również zostaną nowe zasady przygotowania listy wierzytelności i planu podziału funduszy masy ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,zastawem,zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską. Omówione podczas kursu zagadnienia dotyczące nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pozwolą uczestnikom poznać rozszerzoną rolę syndyka,nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego,upadłościowego oraz kompleksowego prowadzenia upadłości przedsiębiorstw.

Zapraszamy:

•dyrektorów przedsiębiorstw

•prezesów i członków zarządu firm i instytucji

•pracowników administracji państwowej

•właścicieli firm prywatnych

•osoby wykonujące zawód syndyka na dotychczasowych zasadach

•osoby zamierzające zdobyć zawód Doradcy restrukturyzacyjnego

PIERWSZY ZJAZD 2-3 września 2017

Szczegółowy opis oraz program kursu znajduje się w Agendzie

Doradca Restrukturyzacyjny

formularz